Checklist Untuk Koperasi Baru

CHECK-LIST  MENGURUSKAN KOPERASI

BIL PERKARA CATITAN
1. Persediaan Pejabat koperasi

–          Nama dan logo koperasi

–          carta organisasi

–          nama bahagian

–          fungsi bahagian

–          bilik – bilik pegawai koperasi

–          bilik mesyuarat dan bilik fail

–          sijil pendaftaran

–          piagam pelanggan

–          kaunter pelanggan
–          Akta Koperasi/Undang-undang Kecil Koperasi

Penyediaan Borang-Borang

–          Borang menjadi anggota

–          Borang menambah saham

–          Borang Pinjaman

–          Borang Berhenti
–          Borang Tambah Saham
–          Borang Mohon Bantuan dari SKM
–          Borang Pencalunan

2. Kakitangan

–          bilangan kakitangan

–          jawatan kakitangan
–          Skim gaji, carta organisasi

–          skim perkhidmatan yang telah diluluskan oleh lembaga koperasi

–          bayaran perkeso dan lain-lain

Mereka yang tidak berkenaan tidak sepatutnya berada dalam pejabat koperasi.
–          Latihan kakitangan, latihan konsep koperasi
3. Pengurusan fail

–          fail minit mesyuarat lembaga

–          fail minit mesyuarat agung kawasan

–          fail minit mesyuarat agung tahunan

–          fail minit jawatankuasa-jawatankuasa kecil

–          fail urusan dgn SKM

–          fail pindaan Undang Undang Kecil koperasi

–          fail aduan dari anggota

–          fail jkuasa audit dalaman

–          fail audit luar

–          lain-lain fail

–          daftar fail (utk daftarkan semua fail)

Pastikan fail dikemaskinikan dengan minit-minit yang lengkap.
4. Anggota

–          kandungan daftar anggota
o   nama
o   tarikh keanggotaan

  • o   no keanggotaan
  • o   alamat terkini
  • o   telepon no
  • o   jumlah syer
  • o   jumlah yuran
  • o   nama pewaris
Akan disemak oleh pendaftar koperasi. Tiada anggota bersekutu. Anggota hendaklah cukup jumlah saham minimanya mengikut UUK.

 

5. Pengurusan akaun

–          senarai asset dan pelaburan

–          lejer –lejer dan resit-resit

–          baucar bayaran

–          penyata bank

–          buku tunai

–          lain-lain dokumen yang berkaitan dengan pengurusan akaun

Latihan sangat perlu untuk mendapatkan kemahiran menguruskan akaun koperasi. Boleh gunakan system perakaunan yang sesuai.
6. Aktiviti

–          aturan aktivti hendaklah yang diluluskan
dalam mesyuarat agung

–          ada kertas cadangan yang telah dipertimbangkan
dalam mesyuarat lembaga dan mesyuarat
agung koperasi

–          tiada kepentingan diri lembaga dalam aktiviti tersebut.

–          Aktiviti tersebut telah memberi faedah kepada
anggota dan koperasi.

Aturan Aktiiti vlebih merupakan garis panduan bagaimana untuk melaksanakan aktiviti yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat agung.
7. Lembaga koperasi

–          rujuk UUK koperasi dari segi tugas dan tanggungjawab lembaga.

–          Mengadakan mesyuarat lembaga berpandujan agenda dalam UUK koperasi

–          Berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan biasa

–          Melaksanakan keputusan mesyuarat agung koperasi.

–          Minitkan setiap keputusan lembaga

–          Lembaga yang mengawal perjalanan koperasi, bertanggungjawab secara bersama atau berasingan jika ada kesalahan di bawah akta ini.

–          Meluluskan cara pembayaran

–          Pastikan kourum mesyuarat mencukupi.

–          Menerima elaun yang telah diluluskan dalam mesyuarat agung.

–          Sentiasa berhubung dengan anggota antaranya;-

o   Memaklumkan aktiviti baru koperasi

o   penerangan kepada anggota

Tugas mengendalikan koperasi bukan tugas individu, tetapi hendaklah bekerja secara berpasukan.

Minta anggota menambahkan syer

o   Memaklumkan status anggota.

o   Anjurkan seminar / majlis

8. Juru audit Dalaman

–          menjalankan tugas memeriksa minit dan akaun koperasi

–          menyediakan laporan pemeriksaan kepada
lembaga dan  mesyuarat agung

–          membuat pemeriksaan 3 bulan sekali.

9.

Lain-lain Perkara

–          lembaga hendaklah sentiasa merujuk Undang-undang kecil dan Akta koperasi dalam menguruskan perjalanan koperasi ini.

–          lembaga dan anggota hendaklah memahami prinsip dan falsafah koperasi. Koperasi bukan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.

–          Untuk setiap cadangan aktiviti baru kepada lembaga untuk kelulusan, adalah diwajibkan koperasi membentangkan kertas kerja cadangan aktiviti itu yang lengkap bagi memudahkan pertimbangan dibuat.

Menguruskan koperasi sebagai sebuah entiti perniagaan yang mempunyai visi, misi dan perancangan strategik yang jelas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s